Jaarrekening 2015

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014
Vlottende activa
Vorderingen 9.963 3.663
Liquide middelen 34.810 24.012
44.773 27.675
PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves 33.013 27.075
Kortlopende schulden 11.760 600
44.773 27.675


2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 2015  2014
Baten uit eigen fondsverwerving 105.078 80.771
Kosten – besteed aan doelstellingen   -97.048 -88270
Overige kosten  -2.092 -1.782
Resultaat 5.938 -8.915
Resultaatbestemming
Overige reserves 5.938 -8.915

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG

Op uw verzoek zal de beschikbare jaarrekening zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.