Jaarrekening 2016

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

31 december 2016

31 december 2015

Vlottende activa
Vorderingen 6.499 9.963
Liquide middelen 2.759 34.810
9.258 44.773

PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserves -3.396 33.013
Kortlopende schulden 12.654 11.760
9.258 44.773


2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 2016

 2015

Baten uit eigen fondsverwerving 176.016 105.078
Kosten – besteed aan doelstellingen -210.785   -97.048
 Beheer en administratie  -1.640  -2.092
Resultaat -36.409 5.938
Resultaatbestemming
Overige reserves -36.409 5.938

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG

Op uw verzoek zal de beschikbare jaarrekening zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.