Jaarrekening 2017

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

31 december 2017

31 december 2016

Vlottende activa
Vorderingen 0 6.499
Liquide middelen 21.603 2.759
21.603 9.258

PASSIVA

Eigen vermogen
Overige reserves -40.204 -3.396
Schulden 61.807 12.654
21.603 9.258

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 2017

 2016

Baten uit eigen fondsverwerving 52.453 176.016
Kosten – besteed aan doelstellingen -92.747   -210.785
Beheer en administratie -1.143 -1.640
Resultaat -41.362 -36.409
Resultaatbestemming
Overige reserves -41.362 -36.409

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Christelijke Hulp in Kenia, MIDDELBURG

Op uw verzoek zal de beschikbare jaarrekening zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.