Wettelijke Gegevens

WETTELIJK VEREISTE GEGEVENS

Stichting Christelijke Hulp in Kenia
(Gegevens bijgewerkt op 3 januari 2019)

Fiscaal nummer: 818080498

Kamer van Koophandel nr.: 22064487

Postadres: Klaproosstraat 29

4341 JW Arnemuiden

Telefoon secretariaat: +31 630 822 514

Emailadres: info@hulpinkenia.nl

Bankrekening: NL70 RABO 0133 5627 51

van Stichting Christelijke Hulp in Kenia, Middelburg

Bestuurders

De heer E. van den Ham, Voorzitter

Mevrouw J. L. Janse, Secretaris

De heer S. de Haan, Penningmeester

De heer C. R. van de Gruiter, Lid

Tussen de leden van het bestuur bestaan geen banden van bloed- of aanverwantschap

Doelstelling

Gehoor gevend aan Gods opdracht om tot zegen te zijn van onze naaste, heeft de Stichting als doel vanuit een Christelijke visie geestelijke, materiële en praktische hulp te verlenen aan kerken, christelijke organisaties en personen in Kenia.

Beleidsplan

I. Werkzaamheden

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

 1. het opzetten van projecten tot leniging van nood van geestelijke, materiële- en immateriële aard
 2. het verlenen van financiële ondersteuning aan bestaande projecten van kerken en christelijke organisaties ter plaatse
 3. armoedebestrijding
 4. het beschikbaar stellen van studiebeurzen
 5. praktische ondersteuning aan projecten door vrijwilligers
 6. andere activiteiten die de doelstelling van de Stichting kunnen realiseren

II. Fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting bestaat onder meer uit:

 1. het stichtingskapitaal
 2. na de oprichting van de Stichtib.ng verworven erfstellingen, legaten en schenkingen
 3. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen

De inkomsten van de Stichting bestaan onder meer uit:

 1. bijdragen van personen, ondernemingen, kerken en andere organisaties
 2. de vruchten van het vermogen van de Stichting
 3. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen

III. Fondsenbeheer

De ontvangen gelden worden op de bankrekeningen van de Stichting gestort, waarbij een zo hoog mogelijke rente wordt gerealiseerd.

Na goedkeuring door het bestuur worden gelden ter beschikking gesteld van projecten die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden.

Aan de voorzitter zijn door het bestuur werkzaamheden op het gebied van projectbegeleiding opgedragen. Hiervoor is een regeling met zijn werkgever getroffen.

Financiële Verantwoording

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015